Wycieczka do Lwowa

Czy by??e?? kiedy?? we Lwowie? Je??eli lubisz to co polskie, ukrai??skie i co stare, pi?kne i wytworne, a tak??e takie proste i zwyczajne, koniecznie musisz pojecha? do Lwowa. Jak si? tam dosta?? Mo??esz pojecha? do Lwowa samochodem. Kierujesz si? w stron? Przemy??la i Medyki. A jak mo??na do Lwowa dotrze? inaczej? Dobrym sposobem podr????y jest poci?g. Np. z dworca g????wnego w Krakowie mo??na wsi???? do poci?gu, kt??ry jedzie prosto do Lwowa. Mo??esz te?? znale??? ???czony przejazd, to znaczy, mo??esz poci?giem dojecha? do Przemy??la, a stamt?d dopiero uda? si? innym poci?giem do Lwowa.

130260.jpg

Je??li jedziesz z Warszawy, dowiedz si?, czy nie ma bezpo??redniego po???czenia, By? mo??e istnieje jaki?? poci?g, kt??ry jedzie przez Krak??w, przez Przemy??li i ko??czy bieg we Lwowie. Je??li nie b?dzie takiego poci?gu, najlepiej b?dzie pojecha? do Krakowa czy Rzeszowa i stamt?d dopiero przesi???? si? na poci?g do Przemy??la lub wprost do Lwowa.

Co mo??esz zobaczy? we Lwowie? Warto zwiedzi? kilka ko??cio????w, s? naprawd? pi?kne. Poza tym, lwowskie kamieniczki to prawdziwe zabytki. Koniecznie udaj si? na Cmentarz Obro??c??w Lwowa.
Zabytki Ukrainy wniesione do rejestru pa??stwowego w latach dziewi??dziesi?tych. Podzielono je na zabytki archeologiczne, architektoniczne, historyczne itd. W ca??ym obwodzie lwowskim jest bardzo du??a ilo??? zabytk??w ?? zajmuje on, zaraz po Krymie, drugie miejsce na Ukrainie pod wzgl?dem ilo??ci zabytk??w. W ca??ym obwodzie jest 8389 obiekt??w zabytkowych, z czego 816 ma znaczenie pa??stwowe.

Najstarsze zabytki pochodz? z p????nego paleolitu (40-10 tys. l. p. n. e.). gdzie je mo??na znale???? S? w miejscowo??ci Gliniane i wsi Nekwasza w rejonie brodzkim.

W 1975 r. lwowska star??wka i tereny ksi????cego Lwowa wesz??y w sk??ad rezerwatu architektonicznego, a w 1998 roku stare miasto we Lwowie zosta??o wpisane na ??wiatow? List? Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Jednak potem Rada Miejska Lwowa zlikwidowa??a. Opr??cz star??wki status rezerwatu dosta?? Cmentarz ?yczakowski, ??????kiew, Tusta??, Be??z, wie?? Nahujewicze oraz zamki w Olesku i Z??oczowie.
Ika

hastagi na stronie:

#wycieczki do lwowa z krakowa #wycieczki do lwowa z rzeszowa #wycieczka do lwowa z krakowa #wycieczki do lwowa z przemyśla #wycieczka do lwowa z gdańska #wycieczki do lwowa z gdańska #wycieczka do lwowa z rzeszowa

Related posts

Top