Wakacje w ciep??ych krajach

Ciep??e kraje kusz? nas, zach?caj?. Bardzo mi??o jest przegl?da? oferty r????nych biur podr????y, przegl?da? foldery pe??ne pi?knych zdj??, rajskich pla??, radosnych ludzi, lazurowej wody i wiecznego s??o??ca. Ciep??e kraje staj? si? w ko??cu naszym marzeniem. Rozmy??lamy o tym, jak mi??o b?dzie spacerowa? w s??o??cu, po bia??ym piasku pustyni. Jak dobrze b?dzie k?pa? si? w ciep??ej wodzie, nie musz?c wchodzi? do zimnego Ba??tyku.

akacje w ciep??ych krajach Wkacje w ciep??ych krajach Waacje w ciep??ych krajach

Mo??e jednak wolisz wakacje z dala od wody, ale za to w miejscu pe??nym zabytk??w, piramid i wielkiej historii? Do takich ciep??ych kraj??w, z histori? i przesz??o??ci, zaliczamy w??a??nie Egipt/ le??e on we wschodniej Afryce, nad Morzem ??r??dziemnym i Morzem Czerwonym. Od zachodu Egipt graniczy z Libi?, od po??udnia z Sudanem, na p????nocnym wschodzie z Izraelem. Czy wiesz, ??e a?? ponad 90% powierzchni Egiptu to pustynia? Wi?kszo??? ludno??ci Egiptu mieszka w w?skim pasie kt??ry jest wzd??u?? doliny Nilu i w jego delcie. Niewielu jest takich, kt??rzy ??yj? w r????nych miejscach pustyni.

Je??li chcesz zetkn?? si? z histori?, koniecznie odwied?? Kair, stolic? Egiptu. Le??y on nad Nilem, oko??o 200 km od Morza ??r??dziemnego. Tam w??a??nie jest najwi?ksza aglomeracja Egiptu. Kair nale??y do najludniejszych miast ??wiata. Na wschodzie Kairu s? wy??yny Mukattam, od wschodu za?? piramidy w Gizie. Na po??udnie ci?gnie si? wzd??u?? Nilu dolina rolnicza, gdzie znajduje si? wiele miast.

Cywilizacja Egiptu jest wspania??a. Stworzyli j? dawani Egipcjanie, ??yj?cy nad brzegami Nilu.
To tutaj znajduj? si? prastare zabytki staro??ytnego pa??stwa. Dzi?ki Nilowi mo??liwe by??o przetrwanie. I tak jest do dzi??. Kiedy Nil wylewa??, pozostawia?? ??yzny mu??. Dzi?ki temu m??g?? wyrosn?? tam ro??linno???. Od roku1971 pola s? nawadniane sztucznie. Jednak ??ycie tu wygl?da tak jak dawniej.

Typowa wioska w Egipcie, kt??ra le??y w??r??d p???? lub na skraju pustyni, ma nawet do 10 000 mieszka??c??w. W ka??dej z nich jest meczet, przynajmniej jeden, w niekt??rych jest kilka. W wioskach chrze??cija??skich s? ko??cio??y. We wsiach s? barwne go???bniki, sklepy, budynki administracyjne, komisariat policji. Domy s? najwy??ej dwupi?trowe. Wi?kszo??? ludzi mieszkaj?cych w wioskach, pracuje na roli. Od lat 80-tych XX zacz???a zwi?ksza? si? liczba mieszka??c??w w miastach.

Innym krajem, ciep??ym, do kt??rego warto pojecha?, jest Turcja. Ma bardzo ciekawe po??o??enie, poniewa?? le??y na styku Europy i Azji, otoczona jest przez wody Morza Czarnego, Marmara, Egejskiego i ??r??dziemnego.

Jakim j?zykiem m??wi si? w Turcji? G????wnie jest to j?zyk turecki, ale mo??na tak??e porozumie? si? tam po angielsku, niemiecku a nawet po polsku. Waluta turecka to Lira (TRL).

Turcja to wyj?tkowe miejsce, poniewa?? dawniej krzy??owa??y si? to r????ne kultury i szlaki. By??? ona nawet nazywana ??rodkiem ??wiata. Je??li poleca??abym wyjazd do Turcji, to w??a??nie Riwier? Tureck? kt??ra rozci?ga si? na po??udniu Turcji. S? tam naprawd? cudowne, przepi?kne krajobrazy: morze, g??ry, a do tego pi?kne niebo i s??o??ce nad nimi, co sprawia niesamowite wra??enie.
Prawdziwymi skarbami s? w Turcji w??a??nie Antalya, Alanya, Side i Kemer.

Antalya jest stolic? Riwiery Tureckiej. S? tam mi?dzy innymi takie znane zabytki jak Brama Cesarza Hadriana czy port jachtowy z czas??w Imperium Rzymskiego. Opr??cz tego mo??esz podziwia? cudowne krajobrazy. Samo miasto jest tak??e bardzo ??adne, a tury??ci uwielbiaj? chodzi? po jego w?skich uliczkach.

Innym miejscem jest Alanya, po??o??ona nad Morzem ??r??dziemnym, znana kiedy??, jeszcze w staro??ytno??ci, jako morska twierdza pirat??w. Wielk? atrakcj? jest tam pla??a Kleopatry. Legenda m??wi, ??e kiedy?? spotyka??a si? tam Kleopatra z Markiem Antoniuszem.
Nad miastem jest forteca z XII wieku, otoczona murem obronnym z wieloma wie??ami. Pod zamkiem jest wykuta w skale dawna stocznia Seld??uk??w.

Side w Turcji to ma??e miasteczko le???ce nad brzegiem Morza ??r??dziemnego. Jego historia si?ga czas??w przed nasz? er?. Tu w??a??nie jest jeden z najwi?kszych w Anatolii teatr dla 15 tysi?cy widz??w. Jest tu staro??ytne muzeum i bizantyjska bazylika. A co jest wielk? atrakcj?? Oczywi??cie, ??wi?tynia Ateny i Apollina z II w. n.e. zbudowana tu?? nad brzegiem morza. Niedaleko st?d s? malownicze wodospady Manavgat Selalesi.

Kemer w Turcji to taka turystyczna miejscowo???. Si?ga ona od wybrze??a a?? do podn????a g??r Taurus. Je??li wybierzesz si? w??a??nie tam, mo??esz sobie odpocz?? w kt??rej?? z kawiarni czy restauracji. Mo??esz wybra? si? tak??e do portu jachtowego z przylegaj?c? promenad?. To w??a??nie na niej raz w tygodniu odbywa si? targowisko. Mo??esz wybra? si? stamt?d ??atwo do Kekova, do ruin podwodnych, do Myry, Finjke czy nawet do Olimpos.

Innym regionem turystycznym Turcji, do??? m??odym, jest Belek. Jest to bardzo spokojne miejsce, z pi?kn? pla???, kt??ra ma ponad 12 km d??ugo??ci. Piach na niej jest drobny lub gruboziarnisty piaskiem i mi??o jest po nim spacerowa?. Na l?dzie s? lasy piniowe i eukaliptusowe. Pami?taj, ze jest to obszar chroniony ?? takich las??w jest ju?? niewiele. Je??li zechcesz kupi? cokolwiek albo posiedzie? w barze, mo??esz uda? si? do pobliskiego Belek i Kadriye.

Innym ciekawym miejscem, a raczej miejscowo??ci? w Turcji jest Marmaris. Trzeba przyzna?, ??e jest ona jedn? z najbradziej atrakcyjnych miejsc Wybrze??a Egejskiego. Le??y na po??udniowym zachodzie Turcji, w os??oni?tej zatoce morskiej. U podn????a ma zalesione g??ry, kt??re schodz? prawie do samego morza. Wyobra??asz sobie, jaki to wspania??y widok? Co jest do zwiedzania w Marmaris? Jest tu ??redniowieczny zamek. Jednak i tak najwi?ksz? atrakcj? jest pi?kna promenada nadmorska, kt??ra jest otoczona palmami. Tu tak??e znajduje si? najwi?kszy w tej cz???ci port jachtowy.

Zupe??nie inne wspania??e miejsce, ale tak??e zwi?zane z woda, s??o??cem i pla???, to Majorka. Jest najwi?ksz? z wysp Balear??w. Turystyka jest tam tak bardzo rozwini?ta, ??e nie mo??e zabrakn?? niczego. Warto tam pojecha?, w??a??nie ze wzgl?du na pi?kne krajobrazy, cudowne widoki i pyszn? kuchni?.

P????nocno-zachodni? cz???? stanowi? g??ry Sierra de Tramuntana. Maj? one wysokie szczyty, maj?ce 1445 m. n.p.m. Na stokach rosn? g?ste lasy sosnowe. Jest tam tak??e wiele wiosek i ma??ych miasteczek. Np. w wiosce Lluc jest najwi?kszy klasztor Majorki, Santuario de Lluc. Jest to centrum duchowe ca??ej wyspy. Na wyspie nie brakuje tez upraw, s? tam ??yzne ziemie, wi?c uprawia si? zbo??a, owoce, winn? latoro??l i drzewa migda??owe. To w??a??nie z migda??owych drzew s??ynie ca??a wyspa.

Majorka ma wiele zabytk??w, kt??re tak??e przyci?gaj? turyst??w. Jednym z najwspanialszych jest katedra w stolicy wyspy, Palmie. Zbudowano j? w XIV wieku w stylu katalo??skiego gotyku. Unowocze??niona zosta??a ona w XX w., wed??ug projektu s??ynnego hiszpa??skiego architekta, Antonia Gaudiego.

W Palmie jest zachowana tak??e cz???? arabskiego muru miejskiego, arabskie ??a??nie, XIII-wieczny zamek Belver. Opr??cz tego jest tu p????nogotycki budynek gie??dy, Llotja, ratusz miejski oraz El Born, popularna promenada.

Na Majork? przybywa??o wielu artyst??w, mi?dzy innymi byli tu kiedy?? Fryderyk Chopin, George Sand, Witold Ma??cu??y??ski.

Wyspa na po??udniu jest s??abo zaludniona, mimo, ze s? tu najpi?kniejsze pla??e. Nie ma tu wielu ludzi, poniewa?? ziemia nie jest ??yzna. Znajduj? si? te?? tutaj prehistoryczne ruiny talayots, megalitycznych kamiennych wie??. Wschodnie wybrze??e s??ynne jest z grot Coves del Drac, gdzie jest podziemne jezioro.

Tury??ci bardzo lubi? p????nocny-wsch??d wyspy, poniewa?? s? tam pi?kne, szerokie zatoki i piaszczyste pla??e. Zachowa??y si? tu pozosta??o??ci rzymskiego miasta i teatru w Pollentii a tak??e megalityczne wie??e obok Arta. Jest tam jeszcze jedna ciekawa rzecz. Oczywi??cie, jest ich o wiele wi?cej, jednak to w??a??nie rezerwat przyrody w Albufera zas??uguje na wi?ksz? uwag?. Jest tam podmok??y teren i r??wnocze??nie miejsce zatrzymywania si? w?drownych ptak??w. Dlatego na wysp? przybywa wielu ornitolog??w, aby bada? ??ycie ptak??w.
Ika

hastagi na stronie:

#odsprzedam wczasy 2012 #odsprzedam wakacje 2012

Related posts

One Comment;

  1. Agnes said:

    Ciepłe kraje to jedno, mnie kuszą te egzotyczne. Zupełnie egzotyczne. Jak Chiny, Indie itp. Wpadła mi w katalogu Almatura wycieczka "Pięć pereł Indii". Ile ja bym dała, żeby móc tam pojechać…

Comments are closed.

Top