G?sia szyja

Nasza droga na G?si? Szyj? z Rusinowej Polany. By??o ju?? p????ne popo??udnie, i chcieli??my zd???y? przed zachodem s??o??ca wr??ci? do samochodu. Wcze??niej byli??my na Wiktor??wkach w sanktuarium Maryjnym. Po drodze na G?sia Szyj? zaliczyli??my spotkanie z owcami.

Po drodze, kiedy ju?? dochodzili??my niemal do ko??ca, zacz???o grzmie? i okropnie b??yska?. Jedynym rozs?dnym wyj??ciem by?? powr??t. Kiedy tylko dopadli??my samochodu, zacz???o okropnie la?. Gdyby??my zwlekali z zej??ciem chocia?? przez moment, byliby??my cali mokrzy i pewnie zamiast schodzi?, zjechaliby??my z g??ry, zw??aszcza ju?? pod koniec, przed sam? Rusinow? Polan?. Oczywi??cie, po drodze, z po??piechu, potykali??my si? od czasu do czasu. W??a??nie czyta??am, ??e najcz???ciej mo??na za??ama? nog? z pospiechu, kiedy nadchodzi burza i tury??ci zbyt spiesz? si? przy schodzeniu.

G?sia Szyja ma 1489 m n.p.m., le??y w w reglowej cz???ci Tatr Wysokich. Zbocza G?siej szyi s? poro??ni?te traw? i lasami ??wierkowymi. Grupa G?siej Szyi jest oddzielona od Koszystej przez R??wie?? Waksmundzk?. Wierzcho??ek G?siej Szyi sk??ada si? z dolomitowych ska??ek, s? to tzw.. Waksmundzkie Ska??ki. W drodze na szczyt G?siej Szyi warto ogl?da? pi?kne widoki: szerok? panoram? Tatr od Tatr Bielskich, przez Tatry Wysokie do Tatr Zachodnich. Z Rusinowej te?? ju?? je wida?.
mks

hastagi na stronie:

#rusinowa polana mapa #gęsia szyja mapa #we are what we repeatedly do excellence then is not an act but a habit tłumaczenie

Related posts

Top