Krak??w

Krak??w to pi?kne miasto. Niejeden chcia??by zamieszka? w tym kr??lewskim mie??cie, gdzie gwar r????norodnych j?zyk??w unosi si? nad p??yt? rynku, gdzie doro??ki i konie ustrojone przemykaj? uliczkami, gdzie dzieci w przedszkolach ??piewaj? piosenki o ich w??asnym mie??cie. Krak??w, gdzie kr??lowie mieli swoje miejsce, gdzie Jadwiga z dworkami przebiega??a z komnat do parku. Wawel noc?, Wawel w ??wietle dnia.

Ko??ci???? Mariacki i Sukiennic, wszystkie place i ulice, ludzie, parki, go???bie, kwiaciarki i nawet remont p??yty rynku, kt??ry ju?? wkomponowa?? si? w t??o, i ka??dy kto ??ywy straci?? nadziej? na jego rych??y koniec ?? wszystko to Krak??w.

Muzea, biblioteka Jagiello??ska, do kt??rej dost?p maj? nieliczni, pomimo tego, ??e to biblioteka dla ludzi, miasteczko studenckie, gdzie ci?gle si? co?? dzieje, uczelnie, ulica Go???bia i Bracka, i Floria??ska i Szewska, Grodzka, Karmelicka, S??awkowska i te inne, ma??e i kr??tkie.
Przewodnik po Polsce: »

hastagi na stronie:

#kraków #krakow #kraków zdjęcia #KRAKÓW

Tags , , , ,

Related posts

One Comment;

Comments are closed.

Top