Wiktor??wki w Tatrach

To takie mi??e i przyjazne miejsce. Zw??aszcza, je??li jest si? tam zim?, i wchodzi si? zmarzni?tym na herbatk?. Wiktor??wki to miejsce, do kt??rego jest ju?? bardzo blisko z Rusinowej Polany. Jest tam ko??ci????ek – Sanktuarium Maryjne. Jest to Sanktuarium Matki Bo??ej Kr??lowej Tatr lub Matki Bo??ej Jaworzy??skiej. To jest teren Tatrza??skiego Parku Narodowego. Przy tym ko??cio??ku przechodzi niebieski szlak turystyczny, z Zazadniej na Rusinow? Polan?.

Historia tego sanktuarium jest bardzo ciekawa. By??a tu pasterka z Rusinowej Polany, Marysia Murza??ska. Kiedy mia??a 14 lat, zagin???y jej zwierz?ta, kt??re pas??a, by??y to owce lub krowy. Szukaj?c ich we mgle, dziewczynka zobaczy??a posta? w??r??d ga???zi jednego z drzew. Okre??li??a j? jako Ja??niej?c? Pani? lub Pi?kn? Pani?. Posta? ta obieca??a Marysi, ??e znajdzie zagubione zwierz?ta. Wyda??a te?? trzy polecenia. Jedno z nich dotyczy??o opuszczenia Rusinowej Polany, poniewa?? gro??? jej tu niebezpiecze??stwa duchowe. A dwa pozosta??e dotyczy??y tego, ??e trzeba ludziom przypomina?, aby nie grzeszyli i aby pokutowali za winy.

Marysia opowiedzia??a o tym pasterzowi, kt??ry umie??ci?? na tym drzewie obrazek. Miejsce to sta??o si? miejscem licznych pielgrzymek, odbywaj? si? tu msze ??wi?te, chrzty i ??luby.
mks

hastagi na stronie:

#wiktorĂłwki mapa #pasterka na wiktorĂłwkach

Related posts

Top