Poland travel Wiadomości branżowe

Adventure World Warsaw Parks & Resort og?asza rozpocz?cie budowy

Ju? 21 lipca odb?dzie si? uroczyste rozpocz?cie budowy najwi?kszego w Polsce i w Europie ?rodkowo-Wschodniej tematycznego parku rozrywki  [Warszawa, 20 lipca 2012 r.] – W atmosferze oczekiwania zaprezentowano dzi? po raz pierwszy

Ju? 21 lipca odb?dzie si? uroczyste rozpocz?cie budowy najwi?kszego w Polsce i w Europie ?rodkowo-Wschodniej tematycznego parku rozrywki  

[Warszawa, 20 lipca 2012 r.] – W atmosferze oczekiwania zaprezentowano dzi? po raz pierwszy trójwymiarowy model tematycznego kompleksu rozrywkowego Adventure World Warsaw, najwi?kszej tego typu inwestycji w Polsce i tej cz??ci Europy. Jak  powiedzia? podczas konferencji prasowej w Warszawie Peter Jan Mulder, Prezes Adventure World Warsaw Parks & Resort (AWW), powstanie pierwszego na tak ogromn? skal? o?rodka b?dzie dla Polski absolutnym prze?omem, stawiaj?c nasz kraj w jednym rz?dzie ze ?wiatowymi liderami bran?y rekreacji i wypoczynku.

Kompleks Adventure World Warsaw zaoferuje go?ciom jedyne w swoim rodzaju prze?ycia i rozrywk? na najwy?szym ?wiatowym poziomie, ??cz?c w sobie ponad 50 ró?nego rodzaju atrakcji w parku tematycznym, w tym 24 przeja?d?ki i rollercoastery, najwi?kszy w Polsce park wodny oraz emocjonuj?c? stref? rozrywkow? z kinami, restauracjami, sklepami, butikami, kawiarniami, pubami i klubami. Na terenie kompleksu znajd? si? tak?e dwa imponuj?ce hotele tematyczne z ponad 800 pokojami, wspania?ymi restauracjami i powierzchniami konferencyjnymi. T?tni?cy ?yciem Adventure World Warsaw ma szans? sta? si? jednym z najch?tniej odwiedzanych miejsc zarówno w s?siedztwie stolicy, jak i w ca?ej Polsce.

Projekt powstanie na powierzchni oko?o 230 hektarów. „Ponad 100 najbardziej kreatywnych i uznanych dyrektorów, managerów i specjalistów z bran?y parków rozrywki do??czy?o do nas, aby wspó?tworzy? ten ambitny projekt” –  powiedzia? Mulder. “Adventure World Warsaw b?dzie zupe?nie now? mark? i zarazem now? jako?ci? w bran?y rozrywkowej, któr? zdob?dzie serca zarówno rodzin z dzie?mi, jak i m?odych ludzi. Jestem przekonany, ?e w momencie otwarcia w 2015 roku, AWW wejdzie do czo?ówki najch?tniej odwiedzanych tematycznych parków rozrywki na ?wiecie”.

“Koncept AWW, którego wa?n? cz??ci? s? lokalne akcenty historyczne i kulturalne, przyczyni si? do promowania Polski na ?wiecie i wesprze turystyk? przyjazdow? jako najch?tniej odwiedzane przez turystów miejsce w Europie ?rodkowo-Wschodniej, zarazem stanowi?c silny impuls do dalszego rozwoju gospodarczego w regionie” – powiedzia? Steven Shaiken, Dyrektor Zarz?dzaj?cy i Wykonawczy AWW. „To inwestycja na skal? dotychczas nieznan? w tej cz??ci kontynentu, dzi?ki której powstan? tysi?ce nowych miejsc pracy w lokalnym i mi?dzynarodowym przemy?le turystycznym” – doda?.

A to już wiesz?  7 kroków do udanego eventu firmowego

Go?cie, przybywaj?cy do zlokalizowanego w bezpo?rednim s?siedztwie stolicy Adventure World Warsaw, wkrocz? na teren parku poprzez pasa? prowadz?cy pod budynkiem Hotelu Grand. Pierwszym miejscem, jakie napotkaj?, b?dzie Przysta? Przygód – t?tni?cy ?yciem rynek pe?en sklepów, restauracji i innych atrakcji. Sam park tematyczny sk?ada? si? b?dzie z pi?ciu ró?nych krain, które zachwyc? ca?? rodzin? i pozwol? jej prze?y? wspólnie wspania?e chwile. W ka?dej krainie, w niezwyk?ym klimacie mitów i legend znajdziemy pe?n? ró?norodno?? atrakcji na najwy?szym ?wiatowym poziomie, w tym imponuj?ce rollercoastery, wliczaj?c w to równie? te znajduj?ce si? wewn?trz budynków, atrakcje wodne, takie jak zje?d?alnie i baseny ze sztucznymi falami, interaktywne fontanny, przeja?d?ki ?odzi? czy karuzele.

Przechodz?c przez Przysta? Przygód, go?cie wkrocz? do pierwszej krainy – Zaginionego Królestwa, gdzie mi?dzy innymi odbywa? si? b?d? interaktywne show wykorzystuj?ce technologi? 5D, a tak?e spektakularne pokazy kaskaderskie. Dalej odwiedzaj?cy udaj? si? do Ba?niowej Polski – miejsca, gdzie po?ród tradycyjnej architektury przypominaj?cej warszawsk? starówk? postacie znane z polskich legend i ba?ni wprowadz? go?ci w pi?kno polskiego folkloru.

Nast?pna kraina tematyczna, Laguna Magicznych Stworze?, b?dzie “najm?odsz? duchem” ze wszystkich cz??ci parku. Zamieszkiwa? j? b?d? weso?e, mityczne postacie uwielbiaj?ce ?arty i psikusy, wci?gaj?ce go?ci do wspólnej zabawy. Nast?pnie go?cie odwiedz? Krain? Legend osadzon? w klimacie staro?ytnych cywilizacji Majów i Egipcjan, gdzie b?dzie mo?na skorzysta? z emocjonuj?cych rollercoasterów i innych atrakcji. Motywem przewodnim ostatniej krainy zwanej Wysp? Zamkow?  b?d? rycerze, wied?my i smoki,  a po atrakcjach w klimacie ?redniowiecza go?ci oprowadza? b?d? mi?dzy innymi król Artur i czarodziej Merlin.

Wszystkie podmioty zaanga?owane w tworzenie AWW, w tym ponad 100 architektów, producenci atrakcji i konsultanci bran?owi, nale?? do najbardziej uznawanych w globalnej bran?y tematycznych parków rozrywki. Poza Peterem Janem Mulderem i Stevenem Shaikenem, do grona kieruj?cego inwestycj? nale?y tak?e Edward Pawley, powo?any na stanowisko Generalnego Managera, a tak?e wielu konsultantów wspó?pracuj?cych z firm? w zakresie sprzeda?y i marketingu, HR, finansów, dzia?alno?ci operacyjnej, hoteli czy gastronomii.

A to już wiesz?  Narciarskie top 3: Włochy, Austria, Francja

Do grona podmiotów wspó?tworz?cych park nale?? firmy z wieloletnim do?wiadczeniem w bran?y tematycznych parków rozrywki, mi?dzy innymi AGS Architects, Imtech, JoraVision, Tebodin, Vekoma Rides Manufacturing i Hafema.

Wed?ug realnych szacunków liczba go?ci, którzy odwiedz? wszystkie cz??ci parku ??cznie (Park Tematyczny, Park Wodny, Stref? Rozrywki i Hotele) wyniesie 2,6 miliona w pierwszym roku dzia?alno?ci (2015) oraz ponad 4,6 miliona po pierwszych dziesi?ciu latach (2024). Taki wynik b?dzie mo?liwy dzi?ki idealnej lokalizacji inwestycji – w samym centrum Polski, z ?atwym dost?pem do autostrad A1 i A2, dogodnym dojazdem kolejowym i a? trzema lotniskami w pobli?u. Inwestycj? wspieraj? rz?d polski oraz w?adze lokalne.

„Niezmiernie cieszy mnie fakt, ?e park powstanie w?a?nie w Polsce, w gminie Grodzisk Mazowiecki. Dzi?ki powstaniu tysi?cy miejsc pracy i nowych mo?liwo?ci rozwoju biznesu, ekonomiczna przysz?o?? i rozwój miasta i gminy zostan? zabezpieczone na wiele lat” powiedzia? Grzegorz Benedykci?ski, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Jedn? z najwi?kszych zalet inwestycji jest doskona?a lokalizacja w Grodzisku Mazowieckim, praktycznie w centrum kraju, 40 kilometrów od Warszawy i 90 km od ?odzi – trzeciego co do wielko?ci miasta w Polsce. Nowo otwarta autostrada A2 przebiega w bezpo?rednim s?siedztwie parku. W odleg?o?ci 4 godzin jazdy od kompleksu AWW zamieszkuje ponad 20 milionów ludzi. W pobli?u inwestycji zlokalizowane s? 3 lotniska – warszawskie Ok?cie, ?ódzki port im. W. Reymonta oraz uruchomione niedawno lotnisko w Modlinie.  Poci?gi podmiejskie zapewni? dogodne po??czenie dla mieszka?ców Warszawy i okolic udaj?cych si? do parku.

W siedmiu krajach s?siaduj?cych z Polsk?, stanowi?c? most pomi?dzy Zachodni? i Wschodni? Europ?, mieszka ponad 156 milionów osób.

Wi?cej informacji na temat parku mo?na uzyska? kontaktuj?c si? z Biurem Prasowym Adventure World Warsaw lub odwiedzaj?c stron? www.adventureworldwarsaw.com

Zdj?cia z konferencji prasowej dost?pne s? pod linkiem: http://www1.publicrelations.pl/files/2012_07_20_Adventure_World_Warsaw_otwarcie_budowy_konferencja_prasowa.rar

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy