Mercure Warszawa Ursus Station ?? nowy hotel w stolicy inspirowany histori? kolei

Mercure Warszawa Ursus Station
?? nowy hotel w stolicy inspirowany histori? kolei

Go??cie odwiedzaj?cy nowoczesny obiekt w Ursusie mog? poczu? si? jak podczas podr????y pierwsz? kolej? elektryczn?. W jego wn?trzach odnajd? elementy nawi?zuj?ce do kolejnictwa. W hotelu jest 214 pokoi, w tym apartamenty i pokoje z aneksem kuchennym, a tak??e strefa fitness oraz elegancka restauracja z kart? krajow? i mi?dzynarodow?.

Mercure Warszawa Ursus Station to nowoczesny czterogwiazdkowy hotel, kt??ry powsta?? w zachodniej dzielnicy Warszawy. Zgodnie z ide? marki Mercure ?? w nowoczesny i niepowtarzalny spos??b nawi?zuje do lokalnej historii. Tym razem motywem przewodnim jest pierwsza polska kolej elektryczna. Wyrazem tego nawi?zania s? m.in. elementy wagon??w kolejowych czy dworcowych poczekalni, kt??re zosta??y wkomponowane w wystr??j przestrzeni hotelowej.

Niekwestionowan? zalet? hotelu Mercure w Ursusie jest jego lokalizacja. Bezpo??rednie s?siedztwo dworca kolei podmiejskiej pozwoli go??ciom wygodnie przemieszcza? si? po Warszawie. Do centrum stolicy mo??na dotrze? tak??e bezpo??rednim autobusem linii 127 w kierunku Nowe W??ochy. Dla go??ci poruszaj?cych si? samochodem wa??na b?dzie z kolei informacja, o przebiegaj?cych nieopodal arteriach komunikacyjnych: autostradzie A2, trasach S8 i S2 oraz drodze krajowej nr 7. Warto wspomnie? tak??e o mi?dzynarodowym Lotnisku Chopina, do kt??rego droga z hotelu zajmie 10 min. jazdy samochodem.

Licz?cy pi?? pi?ter Mercure Warszawa Ursus Station posiada w sumie 214 komfortowych i stylowych pokoi hotelowych, w??r??d kt??rych 80 wyposa??onych jest w aneks kuchenny, a 15 spe??nia standardy apartament??w. Wszystkie zosta??y zaprojektowane i wyposa??one z my??l? o zaspakajaniu potrzeb nawet najbardziej wymagaj?cych go??ci. Dla zmotoryzowanych czeka 40 miejsc postojowych przed hotelem oraz kolejne 70, kt??re s? zlokalizowane na parkingu podziemnym.

Ofert? dope??niaj? przestrzenie wsp??lne. Hotelowe lobby to idealne miejsce na chwil? relaksu przy wy??mienitym deserze i fili??ance kawy w ci?gu dnia, a tak??e na ulubionego drinka wieczorem. Na parterze do dyspozycji go??ci oddano r??wnie?? w pe??ni wyposa??on? i nowoczesn? stref? fitness z saun?. Restauracja Winestone serwuje specja??y kuchni polskiej i mi?dzynarodowej autorstwa najlepszych kucharzy, a tak??e bogat? ofert? win i innych trunk??w. Dzi?ki nowoczesnemu wystrojowi, restauracja b?dzie idealnym t??em zar??wno dla biznesowych lunchy, jak i mniej zobowi?zuj?cych, wieczornych kolacji.

Go??ciom podr????uj?cym w celach biznesowych hotel oferuje przestronn? sal? bankietowo-konferencyjn?, w kt??rej zmie??ci si? nawet 250 os??b. Wielofunkcyjn? przestrze?? mo??na podzieli? na 4 oddzielne sale, maj?ce dost?p do ??wiat??a dziennego oraz wyposa??one w niezb?dne materia??y, w tym ekran, rzutnik lub telewizor LED oraz bezp??atny internet bezprzewodowy.

– Hotel Mercure Warszawa Ursus Station zaprasza w swoje progi zar??wno osoby podr????uj?ce prywatnie, jak i go??ci biznesowych. Zgodnie z misj? marki, w nowoczesnych wn?trzach obiektu ka??dy z nich odnajdzie komfort i liczne udogodnienia, a dzi?ki stylistyce hotelu nawi?zuj?cej do lokalnego charakteru dzielnicy, b?dzie mia?? tak??e szans? pozna? miejsce, w kt??rym si? zatrzyma?? ?? m??wi Jacek Stasikowski, dyrektor ds. rozwoju sieci w Grupie Orbis i Accor.

O GRUPIE ACCOR
Accor jest wiod?c? na ??wiecie, kompleksow? grup? hotelarsk? oferuj?c? go??ciom wyj?tkowe i niezapomniane wra??enia w ponad 5000 hotelach, kurortach i rezydencjach w 110 krajach ??wiata. Grupa od ponad 50 lat ??wiadczy us??ugi zwi?zane z go??cinno??ci?, dzi?ki czemu dysponuje niezr??wnanym portfolio 39 marek hoteli. Accor oferuje tak??e cyfrowe rozwi?zania pozwalaj?ce na maksymalizacj? kana????w dystrybucji, optymalizacj? dzia??a?? hoteli i wzbogacenie do??wiadczenia go??ci z pobytu w zakresie guest experience. Nowy lifestylowy program lojalno??ciowy ALL ?? Accor Live Limitless pozwala na zmian? relacji grupy z klientami, cz??onkami programu i partnerami poprzez wzbogacenie transakcji o dodatkow? emocjonaln? warto???, uzupe??niaj?c j? o dodatkowe prze??ycia zwi?zane z prac? i sp?dzaniem wolnego czasu. Opr??cz zakwaterowania, dzi?ki ??wiadczonym us??ugom w zakresie gastronomii, rozrywki, wellbeing i coworkingu, Accor oferuje nowe sposoby ??ycia, pracy i sp?dzania czasu wolnego. Accor jest g???boko zaanga??owany w tworzenie zr??wnowa??onego rozwoju aktywnie dzia??aj?c na rzecz naszej planety i lokalnych spo??eczno??ci. W ramach programu Planet 21 – Acting Here. Accor dzia??a na rzecz ??pozytywnego hotelarstwa?, a w ramach Accor Solidarity pomaga osobom w niekorzystnej sytuacji ??yciowej poprzez szkolenia zawodowe i dost?p do miejsc pracy. Sp????ka Accor SA jest notowana na paryskiej gie??dzie Euronext (kod ISIN: FR0000120404) oraz na rynku OTC (kod ACRFY) w Stanach Zjednoczonych. Wi?cej informacji na stronie: accor.com. Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku i ??ledzenia nas na Twitterze.

Top