Pi?knie i funkcjonalnie – nowa strona Qtravel.pl ju?? jest

Od dzi?? u??ytkownicy wyszukiwarki ofert turystycznych Qtravel.pl korzystaj? z nowej strony – odmienionej graficznie i ulepszonej funkcjonalnie. Qtravel.pl wprowadza nowe podej??cie do sprzeda??y ofert turystycznych. Nowa strona ma sta? si? dla u??ytkownik??w inspiracj? do podr????owania. Codziennie znajd? oni na niej nowe propozycje wyjazd??w w atrakcyjnych cenach, pomys??y na ciekawe wyprawy i informacje o aktualnych promocjach.

Po trzech latach istnienia na rynku wyszukiwarka ofert turystycznych Qtravel.pl postanowi??a zmieni? wygl?d. ?? Od pocz?tku istnienia firmy skupiali??my si? na stworzeniu unikalnego na polskim rynku rozwi?zania w zakresie sprzeda??y ofert turystycznych, pe??notekstowej wyszukiwarki, pozwalaj?cej przeszukiwa? zasoby polskich organizator??w ?? m??wi prezes Qtravel.pl, Tomasz Kolaszy??ski. ?? To funkcjonalne i skuteczne narz?dzie pozwoli??o ju?? tysi?com klient??w znale??? wymarzony wypoczynek. Jednak czuli??my, ??e naszej stronie czego?? brakuje. Podr????e to pi?kne krajobrazy i niezapomniane wspomnienia. Zmieniamy wygl?d strony, by stworzone przez nas narz?dzie nie tylko szuka??o wycieczek, ale przede wszystkim inspirowa??o turyst??w do podr????owania.

Nowa strona Qtravel.pl proponuje u??ytkownikom, by poszukiwania wyjazdu rozpocz?li od zdj?cia. Zka??d? fotografi?, kt??ra wy??wietla si? na stronie g????wnej Qtravel.pl, powi?zana jest konkretna oferta turystyczna dost?pna w serwisie. To doskona??y pomys?? na znalezienie podr????niczej inspiracji, dla wszystkich, kt??rzy ??kupuj? wzrokiem?.

 Z kolei na ??owc??w prawdziwych okazji podr????niczych czekaj? Qtravel Deals – propozycje wyjazd??w turystycznych w super cenach, we wszystkie strony ??wiata. Wszystkie oferty s? zweryfikowane pod wzgl?dem jako??ci, dost?pno??ci i ceny.

Poniewa?? podczas zakupu oferty turystycznej cena odgrywa cz?sto rol? decyduj?c?, aby u??atwi? u??ytkownikom to zadanie, przy ka??dej ofercie na li??cie wynik??w wyszukiwania, wyr????niony zosta?? najkorzystniejszy wariant cenowy wyjazdu. Podobna informacja znajduje si? tak??e przy prezentacji ka??dej oferty. To cenna wskaz??wka szczeg??lnie dla os??b, kt??re mog? pozwoli? sobie na wyjazd w dowolnie wybranym terminie.

Kolejnym dost?pnym na nowej stronie Qtravel.pl przydatnym narz?dziem, kt??re pomaga w dokonaniu wyboru wycieczki jest wykres cen. To pomys?? na prezentacj? wszystkich dost?pnych termin??w wyjazdu wraz z cenami na osi czasu. Kolejne ??wietne rozwi?zanie dla wszystkich ??wzrokowc??w?; przejrzysty wykres pokazuje, w kt??rym terminie cena jest najni??sza i jaki jest trend cenowy dla danej oferty.

 Na nowej stronie zmieniony zosta?? nie tylko wygl?d, ale tak??e funkcjonalno??ci i nawigacja. Wprowadzono nowe narz?dzia filtrowania wyszukanych wynik??w. U??ytkownik mo??e wybra? nie tylko dowolny zakres cen, czy dowoln? liczb? dni, ale tak??e skorzysta? z zaawansowanego kalendarza. Kalendarz u??atwia wybranie dogodnego terminu dzi?ki zdefiniowanym wcze??niej datom np. ??maj??wka?, ??wakacje?. Ponadto w kalendarzu zaznaczone s? dni, w kt??rych dost?pne s? wyjazdy. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu u??ytkownik widzi jakie terminy ma do dyspozycji.

Qtravel.pl to jednak przede wszystkim wyszukiwarka ofert turystycznych, kt??ra dzi?ki unikalnej funkcjonalno??ci? pe??notekstowego wyszukiwania ofert turystycznych wyr????nia si? na tle innych serwis??w agreguj?cych oferty polskich organizator??w. Wyszukiwarka pozwala u??ytkownikowi znale??? oferty turystyczne odpowiadaj?ce na dowolnie sformu??owane zapytanie np. ??nurkowanie w Egipcie kwiecie???, czy ??hotel z pokojami rodzinnymi Turcja?.

Serwis www.Qtravel.pl jest odpowiedzi? na zapotrzebowanie u??ytkownik??w w zakresie prostej w obs??udze wyszukiwarki ofert turystycznych. Qtravel.pl to innowacyjne narz?dzie do przeszukiwania ofert turystycznych najwi?kszych organizator??w dzia??aj?cych na rynku polskim. Opieraj?c si? na systemie wyszukiwania kontekstowego – poprzez wpisanie fraz – serwis Qtravel.pl pozwala w ??atwy spos??b odnale??? interesuj?c? ofert?. Qtravel.pl to r??wnie?? doradca i agent turystyczny, gwarantuj?cy profesjonaln? obs??ug? przed oraz posprzeda??ow?.

Tw??rc? i w??a??cicielem serwisu Qtravel.pl jest gda??ska sp. z o.o. Q&Q.

Authors

Related posts

Top