Chorwacja kr??luje po wschodniej stronie Adriatyku

Polacy kochaj? Chorwacj?. Od lat ca??ymi rodzinami ch?tnie je??dzimy nad adriatyckie wybrze??e. Po wschodniej stronie Adriatyku znajduje si? jednak tak??e kilka innych pa??stw, kt??re warto pozna?. Czarnog??ra powoli zyskuje na popularno??ci, ma??o odkryta pozostaje Albania, niedocenione s? Bo??nia i Harcegowina oraz S??owenia. Polscy touroperatorzy dostrzegaj? zainteresowanie innymi krajami zachodnich Ba??kan??w i wprowadzaj? do swojej oferty wycieczki objazdowe i wypoczynek w Albanii, Czarnog??rze, czy S??owenii. Nad wschodnim Adriatykiem, to Chorwacja ci?gle szczyci si? mianem niekwestionowanego lidera.

 Chorwacja daleko przed innymi

Spo??r??d kraj??w le???cych po wschodniej stronie Adriatyku pod wzgl?dem turystycznym wci??? na czele plasuje si? Chorwacja. Kraj ten cieszy si? najwi?kszym zainteresowaniem w??r??d turyst??w, czego konsekwencj? jest najbogatsza liczba ofert przygotowana przez polskich touroperator??w.

Na drugim miejscu znajduje si? Czarnog??ra, kt??r? tury??ci ju?? znaj? i coraz ch?tniej odwiedzaj?. Z roku na rok wzrasta r??wnie?? zainteresowanie pozosta??ymi krajami zachodnich Ba??kan??w. Cho? turystyka rozwija si? tam nieco wolniej, kraje takie jak Albania oraz Bo??nia i Harcegowina zdecydowanie zas??uguj? na turystyczne zainteresowanie.

Wybieraj?c si? na wycieczk? do Chorwacji, mamy w czym wybiera?. Polscy touroperatorzy przygotowali oferty do ponad 300 hoteli w popularnym, 3-gwiazdkowym standardzie. W Czarnog??rze dost?pne s? zaledwie 22 takie obiekty. Ta r????nica najlepiej u??wiadamia przepa??? jaka dzieli Chorwacj? i pozosta??e kraje Wschodniego Adriatyku pod wzgl?dem popularno??ci w??r??d polskich turyst??w.

Za co kochamy Chorwacj?

Nie tylko Polacy upodobali sobie Chorwacj?, jako miejsce letniego wypoczynku. Ka??dego roku liczba turyst??w si?ga tu milion??w. To niewielkie pa??stwo cieszy si? ogromn? popularno??ci? ze wzgl?du na panuj?cy tam klimat, przepi?kne krajobrazy oraz wspania??e warunki do uprawiania przer????nych sport??w: nurkowania, windsurfingu czy ??eglarstwa.

Najwi?cej turyst??w przyci?ga chorwackie wybrze??e, szczeg??lnie rejony Istrii, Dalmacji i Kvarner. Pi?kne pla??e i mo??liwo??? uprawiania sport??w wodnych to g????wne zalety, dla kt??rych tury??ci decyduj? si? na wyb??r w??a??nie tych miejsc. Ze wzgl?du na liczne kluby i dyskoteki wybrze??e w sezonie turystycznym t?tni ??yciem. Miejsce to wybierane jest najch?tniej przez ludzi aktywnych i m??odych.

Dzi?ki stosunkowo niewielkiej odleg??o??ci, jaka dzieli Chorwacj? od Polski, mo??emy tam dotrze? na kilka sposob??w. W??r??d niemal 700 ofert wypoczynku w Chorwacji przygotowanych przez 17 polskich touroperator??w, znajduj? si? wycieczki autokarowe (145 ofert), samolotowe (127 ofert) oraz najpopularniejszy – dojazd w??asny (552 oferty).

Czarnog??ra

Cho? pod wzgl?dem turystycznym Czarnog??ra jest krajem mniej rozwini?tym ni?? Chorwacja, wcale nie oznacza to, ??e jest ona mniej atrakcyjna. Co prawda nie ma tu wielkich, t?tni?cych ??yciem metropolii czy nowoczesnych kurort??w. Znajdziemy jednak w Czarnog??rze wiele miejsc, w kt??rych odnale??? mo??na spok??j, zazna? pe??ni relaksu i zachwyca? si? niesamowitymi  krajobrazami. Co wi?cej czarnog??rskie pla??e ??mia??o konkurowa? mog? o miano najpi?kniejszych w Europie.

Albania

Albania to wci??? kraj s??abo odkryty przez polskich turyst??w. Z pewno??ci? do takiego stanu rzeczy przyczyni??a si? burzliwa historia i wieloletnia izolacja kraju.

Albania ma jednak wszystko co polski turysta lubi najbardziej: le??y nad Morzem Adriatyckim i Jo??skim, i obfituje we wspania??e pla??e. To tak??e kraj pe??en niezwyk??ych zabytk??w. Znajduje si? tu wiele pi?knych miast, z bogactwem zabytk??w. Jednym z najpi?kniejszych jest po??o??ona na g??rskich zboczach Kruja, kt??rej g????wn? atrakcj? stanowi g??ruj?cy nad miastem zamek z 9 wie??ami obronnymi. Niezwyk??ym urokiem szczyci si? tak??e miasto Berat, czyli ??miasto tysi?ca okien?, kt??re jak sama nazwa wskazuje, s??ynie z niezwyk??ej urody okiennic. Pere??k? Wybrze??a Morza Jo??skiego stanowi natomiast po??o??ona niedaleko granicy z Grecj? Saranda.

Cho? turystyka rozwija si? tu powoli, z roku na rok Albania zyskuje na popularno??ci. Istnieje wi?c realna szansa na to, by kraj ten sta?? si? r??wnie cz?sto odwiedzany przez turyst??w jak Chorwacja czy Czarnog??ra. Obecnie znajdziemy 34 oferty wyjazd??w do Albanii, a w??r??d nich wycieczki objazdowe, rejsy oraz wypoczynek.

S??owenia i  kraj w kszta??cie serca – Bo??nia i Harcegowina

Polscy organizatorzy pragn? tak??e zapozna? polskich turyst??w z urokami niedocenianej Bo??ni i Hercegowiny oraz male??kiej S??owenii. Do ??kraju w kszta??cie serca? zaprasza turyst??w Rainbow Tours, Skarpa Travel oraz Retman. Biura oferuj? zar??wno wypoczynek, jak i wycieczki objazdowe.

S??owenia, cho? niewielka, kryje w sobie sporo turystycznych atrakcji. Z jednej strony wysokie g??ry, z drugiej nie za du??e, bo rozci?gaj?ce si? zaledwie na ok. 46 kilometr??w, za to jak??e pi?kne ?? wybrze??e. Ten  skromny odcinek pla??y nazywany jest S??owia??sk? Riwier?  i kryje w sobie niezwykle ciekawe zjawiska przyrodnicze. Oferta touroperator??w do S??owenii jest raczej skromna. Wyjazdy do tego niewielkiego kraju organizuj? Rainbow Tours, Itaka, Rejsclub oraz Almatur.

Serwis www.Qtravel.pl jest odpowiedzi? na zapotrzebowanie u??ytkownik??w w zakresie prostej w obs??udze wyszukiwarki ofert turystycznych. Qtravel.pl to innowacyjne narz?dzie do przeszukiwania ofert turystycznych najwi?kszych organizator??w dzia??aj?cych na rynku polskim. Opieraj?c si? na systemie wyszukiwania kontekstowego – poprzez wpisanie fraz – serwis Qtravel.pl pozwala w ??atwy spos??b odnale??? interesuj?c? ofert?. Qtravel.pl to r??wnie?? doradca i agent turystyczny, gwarantuj?cy profesjonaln? obs??ug? przed oraz posprzeda??ow?.

Tw??rc? i w??a??cicielem serwisu Qtravel.pl jest gda??ska sp. z o.o. Q&Q.

Authors

Related posts

Top