Polacy lataj? ?? idealnego towarzysza podr????y znajdziesz na Facebooku

Podr????owanie podniebnym ??rodkiem transportu cho? coraz popularniejsze, ta??sze i wygodniejsze zdarza si?, ??e bywa r??wnie?? uci???liwe. I tak, jak na kr??tszych trasach mo??na przymyka? oczy na pewne niedogodno??ci, tak podczas d??u??szych lot??w irytuj?ce zachowania wsp????pasa??er??w mog? nadszarpn?? nerwy nawet najbardziej wyrozumia??ych pasa??er??w – wynika z analizy Tripsta.pl.

Podczas lotu samolotem najbardziej denerwuje nas wsp????pasa??er z pakietem najrozmaitszych przywar i irytuj?cych zachowa??, wynika z analizy internetowego biura podr????y Tripsta.pl. O ile w ??rodkach komunikacji miejskiej pasa??erowie mog? poprosi? osob?, kt??ra jest z higien? na bakier o opuszczenie go lub samemu zmieni? ??rodek transportu, w samolocie jest to w??a??ciwie nierealne.

A?? 30 proc. podr????uj?cych nie lubi, kiedy podczas rejsu zmuszone jest do siedzenia obok osoby, kt??rej ubranie przesi?kni?te jest dymem papierosowym. Kolejnym czynnikiem, na kt??ry nader cz?sto zwr??cili uwag? podr????uj?cy jest nieumiej?tne obchodzenie si? z dzie?mi (27 proc.), gadatliwo??? s?siada (15 proc.), d??ubanie w nosie (14 proc.) oraz g??o??ne s??uchanie muzyki (9 proc.) przez nieszczelne s??uchawki. W??r??d odpowiedzi pojawi?? si? tak??e motyw kradzie??y naszego miejsca przez kogo?? innego, czy kwestia ??mieci zostawianych przez podr????nych. ?? Podr????uj?cy nie przepadaj? za osobami, kt??re rozpychaj? si? na przydzielonym miejscu. Zdecydowanie wol? unika? kontaktu z osobami, kt??re spo??ywaj? zdecydowanie za du??? ilo??? napoj??w alkoholowych podczas lotu. Nie lubi? te?? chrapania i innych objaw??w braku kultury osobistej ?? komentuje Marko Brinkmann z internetowego biura podr????y Tripsta.pl.

Kompana podr????y znajdziesz na Facebooku

Sami Polacy przyznaj?, ??e podr???? samolotem staje si? tym gorsza, im bardziej uci???liwe trafi nam si? towarzystwo. Paradoksalnie wsp????pasa??era lotu si? nie wybiera. Paradoksalnie, poniewa?? linie lotnicze rozpocz???y adaptacj? narz?dzi social media do rosn?cych potrzeb swoich klient??w.

Podr????e kszta??c? nawet w przestworzach, a wymiana pogl?d??w czy interesuj?ca dyskusja mo??e wzbogaci? ka??dy nasz lot szczeg??lnie ten wielogodzinny. Dlatego coraz popularniejsza na zachodzie staje si? idea social seating. Aby w czasie lotu umili? czas niecodzienn? konwersacj? wystarczy zalogowa? si? w serwisie Satisfly i okre??li? charakter naszej podr????y, preferencje dotycz?ce rozm??wcy oraz wybra? czy interesuj? nas biznesowe rozmowy czy lu??ne pogaw?dki.

Holenderski przewo??nik KLM wprowadzi?? natomiast kompatybiln? z profilami na portalu spo??eczno??ciowym Facebook.com i Linkedin aplikacj? Meet and Seat umo??liwiaj?c? wyb??r osoby, z kt??r? chcemy dzieli? rz?d w samolocie. Po uprzedniej analizie naszego profilu na portalu spo??eczno??ciowym, aplikacja dobiera nam potencjalnych towarzyszy podr????y o podobnych do naszych upodobaniach i zainteresowaniach. Po takim wirtualnym wyborze wsp????pasa??era ewentualne pretensje i ??ale mo??emy mie? jedynie do siebie. ?? Nowy pomys?? to rewolucyjne rozwi?zanie umo??liwiaj?ce dobranie sobie idealnego wed??ug naszych oczekiwa?? partnera podr????y. Obecnie powstaje coraz wi?cej niezale??nych serwis??w i analogicznych aplikacji ???cz?cych pasa??er??w tworzonych przez konkretnych przewo??nik??w ?? komentuje Aleksandra Jakiel z Tripsta.pl. ?? Jest to uk??on zar??wno w stron? biznesmen??w i pracownik??w, kt??rzy cz?sto lataj? w delegacj? jak i w stron? podr????nych dla kt??rych aplikacja jest ??wietn? asekuracj? przed irytuj?cym kompanem na kt??rego towarzystwo jeste??my skazani ?? dodaje Jakiel.  Spo??eczno??ciowy charakter aplikacji trafia celnie w oczekiwania i gusta m??odych ludzi, otwartych na nowe znajomo??ci i kontakty z innymi. I jest spora szansa, ??e za jaki?? czas koncept  zostanie zaadaptowany przez innych przewo??nik??w.

Idealny towarzysz podr????y

Z analizy Tripsta.pl wynika, ??e co trzecia zapytana osoba chcia??aby odby? lot w towarzystwie Billa Gatesa. Co czwarty Polak marzy o podr????y z Jennifer Lopez. A?? 19 proc. ankietowanych wskaza??o na prezydenta Stan??w Zjednoczonych – Baraka Obam?, jako idealnego towarzysza podr????y. Po??r??d typ??w znalaz?? si? r??wnie?? znany brytyjski pi??karz – David Beckham  (14 proc.). Sporo ankietowanych wskaza??o r??wnie?? na Lecha Wa???s? (10 proc.) oraz Dod? – 5 proc.

Warunki badania: 

W badaniu przeprowadzonym przez internetowe podr????y Tripsta.pl na prze??omie lutego i marca 2013 uczestniczy??o 1. 154 os??b, z czego kobiety stanowi??y 55 proc., a m???czy??ni 45 proc. w wieku od 18 lat. 

Authors

Related posts

Top